Mana Domāšana

Domāšanas jēdziens

  • Par domāšanu mēdz saukt cilvēka prāta norises, garīgās darbības, ar kuru palīdzību tiek modelēta apkārtējā pasaule.
  • Domāšana ļauj pārbaudīt indivīda uztveres priekšstatu, jēdzienu, spriedumu un slēdzienu atbilstību īstenībai, piešķir rīcībai apzinātu mērķtiecību un novērtē tās sociālo nozīmību.
  • Domāšana ir cilvēka psihiskās darbības augstākā forma, augstākā izziņas funkcija.
  • Atšķirībā no cilvēka citām prasmēm, domāšanas funkcija ir būtiski atšķirīga - tā ir visu citu prasmju priekšnoteikums, neviena mūsu apzinātā darbība nenotiek bez domāšanas.

Kā es pieņemu grūtus lēmumus? Kā es es esmu pārliecināts par to pareizību arī rīt?

  • Daudziem grūtu lēmumu pieņemšana prasa daudz spēka un enerģijas.  Man izdarīt izvēli sarežģītās situācijās un būt laimīgam ar savu izvēli arī vēlāk ir vieglāk nekā citi domā, jo es zinu uz ko koncentrēt savu domāšanu.
  • Manas Domāšanu visvienkāršāk ilustrēt ar loģisko līmeņu piramīdu (Robert B. Dilts Logical Levels).  Loģisko līmeņu piramīda atspoguļo 5 (piecus) līmeņus, kuros es domāju.
  • Kā liecina mana prakse, gandrīz vienmēr, kad ir grūti pieņemt lēmumu, citi cilvēki domā tikai pirmajos divos līmeņos (1. Vide kurā esmu (Kur es atrodos?: Ar kādiem cilvēkiem kontaktējos?); 2. Darbība (Ko es daru?; Kādas darbības veicu?; Ko dara citi?).
  • Apskatot problēmu tikai divos līmeņus, cilvēks redz tikai mazu spektru no tā, kas viņam ir svarīgi izvēloties. Tiklīdz viņš "izkāpju" no 1. un 2. līmeņa un apskatās uz to pašu jautājumu no augstāka skatu punkta, viss kļūst acīmredzams un izvēle kļūst absolūti skaidra.
Attēls.  "Loģiskie līmeņi" (autors Roberts Dilts; Robert B. Dilts Logical Levels)

1. līmenis: VIDE (angl. - Environment)

Tā ir apkārtne (tava, mana, mūsu, jūsu, vide un lietas). Tajā es atbildu uz jautājumiem Kas? Kad? (angl. - Where?) Kur? Ar ko? Kā? Tā ir apkārtne, kur es esmu, vai vēlos būt. Tie ir cilvēki, kas ar mani mijiedarbojas, sabiedrība, vēlamais uzvedības modelis un kultūra. Tāpat tie ir ierobežojumi, kurus nedrīkst pārkāpt, likumi un noteikumi. Lai šajā līmenī varētu notikt pārmaiņas, vienmēr jautā par konkrēto darbību šeit un tagad.

2. līmenis: DARBĪBA (angl. - Behavior)

Tas ir Uzvedība līmenis. Tajā es atbildu uz jautājumiem Ko es daru? (angl. - What?); Kādas darbības veicu?; Ko dara citi?. Šis līmenis ir saistīts ar to, ko es vai citi cilvēki dara savā vidē. Tā ir mana vai citu cilvēku domāšana, runāšana, klausīšanās, apzināta vai neapzināta reakcija, darbība ar nolūku panākt kaut ko. Tā var būt arī bezdarbība, arī nespēja izdarīt atbilstoši kaut kādām prasībām. Tas, ko es vai citi cilvēki dara vidē, lai realizētu vēlamo mērķi. Savukārt, komandā mana uzvedība ietekmē citus un viņu uzvedību, vai darbību – no pozitīvā uz negatīvo un otrādi, kā arī nosaka vispārējo atmosfēru un radošumu. Tātad šajā līmenī es apsveru vairākas darbības.

3. līmenis: SPĒJAS (angl. - Skills & Capabilities)

Spēju līmenī es atbildu uz jautājumiem Kā? (angl. - How?); Kādā veidā es to daru?; Kādas spējas es izmantoju?. Šis līmenisattiecas uz prasmēm, spējām, stratēģiju, talantiem un resursiem, kas vada manu uzvedību un ļauj man rīkoties. Tas atbild uz jautājumiem Kā es (vai citi cilvēki) dara uzticēto darbu?; Kādas prasmes izmanto/-ju?; Kādus talantus pielieto/-ju?. Kad es mācos kaut ko jaunu, es sāku ar zemāko līmeni, kas pamazām aug, līdz es sasniedzu noteiktu attīstības pakāpi, kurā es varu bez domāšanas darīt (neapzinātā kompetence).

4. līmenis: VĒRTĪBAS & UZSKATI (angl. - Beliefs & Values)

Tās ir Vērtību līmenis. Tajā es atbildu uz jautājumiem Kāpēc (angl. - Why?) vispār kaut kas tiek darīts?; Kāpēc tieši man tas ir svarīgi?. Tikai tad, kad es pats saprotu, kāpēc man tas ir svarīgi (nevis man kāds ir licis, stāstījis, mācījis, vai uzspiedis savu svarīgumu), es patiesi eju uz Savu Mērķi, jo tas būs tieši Mans Mērķis, kurā es saredzu savu vērtību!
Ja ir neatbilstība starp uzņēmuma /komandas vērtību un atsevišķa darbinieka vērtību (piemēram, manu), vai arī izveidojusies vērtību sadursme starp diviem kolēģiem, tas ir potenciāli neatrisināms konflikts.
No Manām Vērtībām veidojas Mani UZSKATI. Tie ir uzskati, kas ir saistīti ar kādu jautājumu, uzdevumu vai problēmu. Uzskati var būt gan attīstoši un virzoši, gan arī ierobežojoši. Tas ir arī vērtējums, aizspriedumi un pārliecības.
Uzskati ir apgalvojuma formā izteikti spriedumi, par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un notikumiem. Liela loma uzskatu izveidē ir  sabiedrībai. Uzskati dzīves laikā mainās. Tāpēc var apgalvot – pieņēmumi nav realitāte!

5. līmenis:  "Es" (angl. - Identity)

Tas ir Manas Identitāte līmenis.  Tajā es atbildu uz jautājumu Kas (angl. - Who?) es esmu?. Tas ietver sajūtas un izjūtas par to: Kas es esmu?; Kāda ir mana loma dzīvē? Kāpēc man nav tas, kas ir citiem?. Cilvēki dažreiz iekrīt slazdā – ar savu darbību (Ko es daru?) aizsedzot savu identitāti (Kas es esmu?). Šis līmenis ir par Manu Mērķi manā personīgajā dzīvē. Savukārt Komandai tas ir par Komandas Misiju.

Sestais un augstāki līmeņi

Roberta B. Diltsa piramīdu iespējams turpināt. Piemēram, 6.līmenis "Misija" kā AUGSTĀKĀ MĒRĶA līmenis. Citi to sauc par GARĪGUMA limeni.  (Ne visiem cilvēkiem ir pieņemams vārds „garīgums”, jo ikdienā tas ir nonivelēts, un tā vērtība ir zudusi, vai arī tiek uztverta kā lieka „zīmēšanās”. Tomēr daudzi cilvēki jūtas savienoti ar kādu augstāku vai lielāku sistēmu.) Tajā es atbildu uz jautājumu Kas MĒS esam?.  Šis līmenis ir par Manu Augstāko Mērķi (jeb Manu Misiju) un par to, ko es piedāvāju sabiedrībai vai pasaulei kopumā. Nav svarīgi, kas ir mana pasaule, ko es ar to saprotu, vai cik tā liela. Svarīgs ir tas, kā es pavadu savu laiku, darot savu darbu, sasniedzot kopējo labklājību, vienlaikus esot kā ieguldījums citos, viņu labklājībā vai viņu labsajūtā.

Tas ir augstākais līmenis, kurā var atbildēt uz jautājumiem: „Kāda ir Mana misija?"; "Kāda ir Mūsu misija?” Šajā līmenī var noskaidrot: Kas ir konkrēta cilvēka/-u (Mana, Mūsu) eksistences pamatā?; Kāda ir tā dzīves dziļākā jēga?.

Loģiskā piramīda kā Apzinātības atspoguļojums

Jebkura cilvēka doma ir fiksēta kādā no loģiskajiem līmeņiem. Tas ir Apziņas atspoguļojums, kuru atklāj loģisko līmeņu piramīda, un kuru tā izsaka savā „kodu sistēmā”. Vienmēr interesants ir jautājums: Kurā līmenī ir mans sarunu partneris? To var noteikt pavisam vienkārši – vērīgi ieklausoties spriedumos, dialogā, apgalvojumos, cenšoties saklausīt, kādā loģiskajā līmenī viņš stāsta par savu problēmu vai uzdevumu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.