Manas profesionālās kompetences (kompetenču struktūra)

Pamatojoties uz dažādu personības testu rezultātiem un atsauksmēm, manas profesionālās kompetences (zināšanas + prasmes + attieksmes) var raksturot šādi (kompetenču struktūra):

V. Vadītāja kompetences: ● veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai organizācijā● veido pastāvīgas attīstības un mācīšanās sistēmu● uztver un analizē darbinieku noskaņojumu un motivācijas līmeni, rīkojas, lai to paaugstinātu vai uzturētu augstā līmenī● apzinās un īsteno savas iespējas iedvesmot un virzīt darbiniekus● aktīvi un pēc paša iniciatīvas uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu● vienmēr laikus atrisina iekšējos konfliktus komandā● ar savu rīcību iedvesmo citus kopīgam darbam● uzņemas pilnu atbildību par komandas darba rezultātiem● veido vidi, kura veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas● izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi● personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi● neatlaidīgi virzās uz mērķu sasniegšanu, novērš šķēršļus, lai sasniegtu rezultātu● nodrošina profesionālu, augstas kvalitātes darbu pat detaļu līmenī● vada iestādes attīstības vīzijas izstrādi● definē un apzināti pauž vīziju un stratēģiju plašāku valsts attīstības mērķu kontekstā● raksturo vīziju un vērtības saprotamā un viegli uztveramā veidā, lai panāktu darbinieku līdzdalību un iesaistīto personu uzticēšanos● identificē, konceptualizē un sintezē jaunus virzienus vai saistības starp iestādes vērtībām un pārveido tās iestādes darbības prioritātēs;

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.