I. Starppersonu efektivitātes kompetences

1.1.Komunikācija
1.2.Orientācija uz klientu
1.3.Attiecību veidošana un uzturēšana
1.4.Darbs komandā
1.5.Atsaucība
1.1. Komunikācija:
 • prasme uzklausīt citus
 • prasme veidot efektīvu komunikāciju, kas nodrošina atklātu saziņu iesaistīto personu starpā;
 • prasme un vēlēšanās kontaktēties un sadarboties ar vadību, kolēģiem un klientiem, izmantojot piemērotu komunikācijas veidu un kanālu
Manas rīcības rādītāji:
 1. komunicē stratēģiski, lai sasniegtu noteiktus mērķus (plāno tādus aspektus kā optimālais ziņojuma saturs, laiks un auditorija)
 2. identificē un skaidro iestādes politiku un procedūras informācijas aprites jomā vadībai, padotajiem un kolēģiem
 3. publiski uzstājoties, skaidri un saprotami spēj atbildēt uz neskaidriem jautājumiem ne tika savas, bet visas organizācijas kompetencē esošo jautājumu jomā 
1.2.Orientācija uz klientu:

 • vēlme un gatavība pakārtot savu darbību, lai nodrošinātu iekšējo un ārējo klientu vajadzību precīzu izpratni un izpildi
 • spēja piedāvāt klienta vēlmēm atbilstošus risinājumus un papildu vērtību

Manas rīcības rādītāji:
 1. izvirza klienta intereses par prioritāti
 2. analizē un izmanto iespējas, lai paaugstinātu klientu apmierinātību
 3. piedāvā risinājumus un rīkojas, lai pilnveidotu iestādes procedūras ar mērķi atvieglot klientam pakalpojuma saņemšanu un nodrošināt tā atbilstību klienta vajadzībām 

1.3.Attiecību veidošana un uzturēšana:

 • spēja veidot un uzturēt pozitīvas, draudzīgas attiecības vai kontaktus ar cilvēkiem (savā organizācijā un ārpus tās), kas palīdz vai nākotnē varētu palīdzēt ar darbu saistīto mērķu sasniegšanai

Manas rīcības rādītāji:
 1. veicina jaunu komunikācijas un sadarbības tīklu veidošanos
 2. identificē jomas, kurās veidot stratēģiskas attiecības
 3. sazinās ar augstākā līmeņa vadītājiem, lai identificētu ilgtermiņa interešu jomas 
1.4.Darbs komandā:

 • vēlme un spēja sadarboties ar kolēģiem, lai veicinātu komandas mērķu sasniegšanu
 • spēja uzturēt labas attiecības ar komandas biedriem
 • spēja apmainīties ar nozīmīgu informāciju
 • spēja veidot kopīgas komandas izjūtu.

Manas rīcības rādītāji:
 1. veido un uztur komandas garu
 2. rīkojas, lai risinājumi un lēmumi tiktu pieņemti, balstoties uz vienprātību
 3. izrāda izpratni par citu komandas dalībnieku rīcības cēloņiem
 4. palīdz atrisināt grupas iekšējos konfliktus 
1.5.Atsaucība:

 • rīcība, kas vērsta uz palīdzības sniegšanu citiem (klientiem, kolēģiem)
 • spēja izprast citu vajadzības
 • spēja atsaukties, kad tas ir nepieciešams.

Manas rīcības rādītāji:
 1. aktīvi rīkojas, lai izzinātu un izprastu klientu vajadzības
 2. atbilstoši tām pielāgo savu darbību
 3. izvērtē klientu apmierinātību
 4. uzņemas atbildību, ja rodas problēmas

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.