IV. Uzdevumu un procesu pārvaldīšanas kompetences

4.1. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu
4.2. Plānošana un organizēšana
4.3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti
4.1. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu:
 • vēlme veikt uzdevumus arvien labāk
 • vēlme izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami, un mērķtiecīgi strādāt pie tiem, lai tos sasniegtu
 • spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas iestādes attīstībai un tās īstenot
Manas rīcības rādītāji:
 1. izvirza izaicinošus mērķus sev un citiem
 2. izmēģina jaunas pieejas un metodiski strādā, lai sasniegtu mērķus
 3. izrāda gatavību uzņemties papildu slodzi ilgākā laika termiņā
 4. nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus/ieguvumus
 5. uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus rezultātus
4.2. Plānošana un organizēšana:
 • prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laika termiņā
 • nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu
Manas rīcības rādītāji:
 1. plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas
 2. ātri reaģē uz izmaiņām
 3. spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli
 4. efektīvi izmanto resursus
 5. jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par kolēģu darba rezultātiem
 6. labprāt uzņemas komandas darba organizēšanu un pārraudzīšanu
4.3. Rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti:
 • personiski rīkojas, lai nodrošinātu sava un citu darba precizitāti un kvalitāti, pārbaudot vai uzraugot datus un darbu un/vai izveidojot un uzturot darba un informācijas organizēšanas sistēmas
Manas rīcības rādītāji:
 1. ierīko jaunas, detalizētas, kompleksas sistēmas, lai veicinātu kārtību un uzlabotu datu kvalitāti
 2. konstatē jaunas vajadzības un piedāvā tām risinājumu
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.