Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti [133]

Saturs [133]:
1.Likumi [12]
2.Ministru kabineta noteikumi [63]
3.Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie akti [1]
4.Attīstības plānošanas dokumenti [26]
5.Normatīvo aktu projekti
6.Grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti [31]

1.Likumi [12]

 1. Izglītības likums [ārēja saite]
 2. Profesionālās izglītības likums [ārēja saite]
 3. Augstskolu likums [ārēja saite] 
 4. Zinātniskās darbības likums [ārēja saite] 
 5. Jaunatnes likums [ārēja saite] 
 6. Valsts valodas likums [ārēja saite] 
 7. Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu [ārēja saite] 
 8. Iesniegumu likums [ārēja saite] 
 9. Informācijas atklātības likums [ārēja saite] 
 10. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums [ārēja saite] 
 11. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums [ārēja saite] 
 12. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums [ārējā saite] 

2.Ministru kabineta noteikumi [63]

2.1.Augstākā izglītība [19]

 1. MK 2016. gada 23. februāra noteikumi Nr. 114 "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016. gadā" [ārēja saite]
 2. MK 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" [ārēja saite]
 3. MK 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"[ārēja saite]
 4. MK 2013.gada2013.gada 12.novembra noteikumi Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" [ārēja saite]
 5. MK 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus" [ārēja saite]
 6. MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība" [ārēja saite]
 7. MK 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" [ārēja saite]
 8. MK 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" [ārēja saite]
 9. MK 2007.gada 27.februāra noteikumi Nr.149 "Profesiju standartu izstrādes kārtība" [ārēja saite]
 10. MK 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība" [ārēja saite]
 11. MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību" [ārēja saite]
 12. MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" [ārēja saite]
 13. MK 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite]
 14. MK 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" [ārēja saite]
 15. MK 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" [ārēja saite]
 16. MK 2002.gada 12.februāra noteikumi Nr.56 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai" [ārēja saite]
 17. MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" [ārēja saite]
 18. MK 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite]
 19. MK 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" [ārēja saite]

2.2.Zinātne [11]

 1. MK 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" [ārēja saite]
 2. MK 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.597 "Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli" [ārēja saite]
 3. MK 2013.gada2013.gada 12.novembra noteikumi Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" [ārēja saite]
 4. MK 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" [ārēja saite]
 5. MK 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.702 "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums" [ārēja saite]
 6. MK 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" [ārēja saite]
 7. MK 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība" [ārēja saite]
 8. MK 2009.gada 5.maija noteikumi Nr.410 "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līgumu par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem" [ārēja saite]
 9. MK 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums" [ārēja saite]
 10. MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" [ārēja saite]
 11. MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000 "Par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām" [ārēja saite]

2.3.Jaunatne [4]

 1. MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite]
 2. MK 2013.gada 5.novembra Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam" [ārēja saite]
 3. MK 2011.gada 15.marta noteikumi Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām" [ārēja saite]
 4. MK 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" [ārēja saite]

2.4.Valsts valoda [13]

 1. MK 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi" [ārēja saite]
 2. MK 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.790 "Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" [ārēja saite]
 3. MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.938 "Latviešu valodas aģentūras nolikums" [ārēja saite]
 4. MK 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" [ārēja saite]
 5. MK 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" [ārēja saite]
 6. MK 2005.gada 15.nebruāra noteikumi Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā" [ārēja saite]
 7. MK 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" [ārēja saite]
 8. MK 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums" [ārēja saite]
 9. MK 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.294 "Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu" [ārēja saite]
 10. MK 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" [ārēja saite]
 11. MK 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.288 "Noteikumi par tulkojumu nodrošināšanu pasākumos" [ārēja saite]
 12. MK 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.287 "Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums" [ārēja saite]
 13. MK 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.286 "Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā" [ārēja saite]

2.6.Citi [16]

 1. MK 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.843 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" [ārēja saite]
 2. MK 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" [ārēja saite]
 3. MK 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē" [ārēja saite]
 4. MK 2012.gada 20.marta 20.03.2012. Nr.186 "Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi" [ārēja saite]
 5. MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.289 "Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju" [ārēja saite]
 6. MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"" [ārēja saite]
 7. MK 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.174 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" [ārēja saite]
 8. MK 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”" [ārēja saite]
 9. MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.818 "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" [ārēja saite]
 10. MK 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.63 "Kārtība, kādā sniedzama un pārbaudāma informācija par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ietvaros" [ārēja saite]
 11. MK 2008.gada 2.decembra noteikumi Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" [ārēja saite]
 12. MK 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.132 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadībā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi" [ārēja saite]
 13. MK 2008.gada 26.februāra noteikumi Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība" [ārēja saite]
 14. MK 2008.gada 26.februāra noteikumi Nr.114 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu (arī apakšprojektu) īstenošanai un veic maksājumus" [ārēja saite]
 15. MK 2004.gada 21.februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" [ārēja saite]
 16. MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" [ārēja saite]

3.Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie akti [1]

 1. Satversme [ārēja saite]

4.Attīstības plānošanas dokumenti [26]

4.1.Pamatnostādnes [6]

 1. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam [ārēja saite]
 2. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam [ārēja saite]
 3. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam [ārēja saite]
 4. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.–2020. gadam [ārēja saite]
 5. Sporta politikas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam [ārēja saite]
 6. Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam [ārēja saite]

4.2.Plāni [4]

 1. Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam [ārēja saite]
 2. Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam [ārēja saite]
 3. Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam [ārēja saite]
 4. Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam [ārēja saite]

4.3.Ziņojumi [13]

 1. Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"
 2. Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā"" 
 3. Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT" [ārējā saite]
 4. Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem psihologu pieejamības nodrošināšanai izglītības iestādēs nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem un finanšu resursiem [ārējā saite]
 5. Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem [ārējā saite]
 6. Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā" ietvertā pasākuma plāna izpildi 2015. un 2016. gadā" [ārējā saite]
 7. Informatīvais ziņojums par 2016.gada 27.janvāra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem (.pdf)
 8. Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām darbībām un priekšatlases kritērijiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros" (.pdf)
 9. Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā" [ārēja saite]
 10. Informatīvais ziņojums par valsts kapitālsabiedrībām, kurām iepriekšējā saimnieciskajā gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai tika piešķirtas valsts budžeta subsīdijas vai dotācijas[ārēja saite]
 11. Informatīvais ziņojums par zinātnes starptautisko izvērtējumu [ārēja saite]
 12. Informatīvais ziņojums par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi [ārēja saite]
 13. Informatīvais ziņojums par Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmu [ārēja saite]

4.4.Valdības deklarācija [1]

 1. Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību [ārēja saite uz .pdf failu]; ||  Atsauce

4.5.Koncepcijas [2]

 1. Koncepcija "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” [ārēja saite]
 2. Koncepcija "Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu sadalījuma modelis" [ārēja saite]

5.Normatīvo aktu projekti

[Ārēja saite] >>

6.Grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti [31]

6.1.Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvie akti [6]

 1. ZM 2014.gada 13.oktobra noteikumi Nr.35 "Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība" (.pdf)
 2. IZM 2010.gada 1.decembra noteikumi Nr.33 "Grāmatvedības uzskaitē, organizācijā un pārskatu sagatavošanas piemērojamās prasības" (.pdf)
 3. IZM 2010.gada 29.septembra noteikumi Nr.16 "Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu prasību (debitoru) un samaksāto avansu grāmatvedības uzskaites izvērtēšanas, uzkrājumu veidošanas un norakstīšanas kārtība" (.pdf)
 4. Grāmatvežu profesionālās ētikas pamatprincipi (.doc)
 5. Kārtība, kādā IZM un tās padotībā esošajās iestādēs noraksta pamatlīdzekļus (.doc)
 6. Akts par nederīgo pamatlīdzekļu norakstīšanu, pielikums (.xls)

6.2.Finanšu pārskatu sagatavošana [3]

 1. IZM 2014.gada 3.janvāra noteikumi Nr.1 "Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kārtība" (.pdf)
 2. IZM 2012.gada 23.oktobra iekšējie noteikumi Nr.42 "Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētā ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" (.pdf)
 3. Norādījumi 2013.gada pārskata sagatavošanai (.pdf)

6.3.Likumi [4]

 1. Likums par budžetu un finansu vadību [ārēja saite]
 2. Par grāmatvedību [ārēja saite]
 3. Publisko iepirkumu likums [ārēja saite]
 4. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums [ārēja saite]

6.4.Ministru kabineta noteikumi [12]

 1. MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" [ārēja saite]
 2. MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" [ārēja saite]
 3. MK 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" [ārēja saite]
 4. MK 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" [ārēja saite]
 5. MK 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" [ārēja saite]
 6. MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" [ārēja saite]
 7. MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" [ārēja saite]
 8. MK 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" [ārēja saite]
 9. MK 2005.gada 25.oktobra  noteikumi Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" [ārēja saite]
 10. MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" [ārēja saite]
 11. MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" [ārēja saite]
 12. MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" [ārēja saite]

6.5.Noderīgas saites [6]

 1. Latvijas Republikas Finanšu ministrija [ārēja saite]
 2. Latvijas Republikas Ministru kabinets [ārēja saite]
 3. Latvijas Republikas Valsts kase [ārēja saite]
 4. Valsts Ieņēmumu dienests [ārēja saite]
 5. Vienotie Internet dati [ārēja saite]
 6. Virtuālais grāmatvežu klubs [ārēja saite]

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.