Galvenie jēdzieni

 • Eksponenciālā izaugsme - arvien straujāka pārmaiņu tempa izaugsme.
 • Eskalācija - kāpināšana, pastiprināšana.
 • Konverģence - saplūšana.
 • Vadītājs - persona, kas uzņemoties risku veic organizācijas vadīšanu, cenšoties aktīvi pēc iespējas pilnīgot tās darbību, ja nepieciešams, būtiski pārveidot to. Vadītājs ir organizācijas darbinieks, kurš ir galvenais atbildīgais par vadīšanas procesa nodrošināšanu. Viņš arī pieņem lēmumus, lai nodrošinātu organizācijas mērķu sasniegšanu. Par vadītāju var būt cilvēks, kas spēj uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Organizācija – cilvēku grupa, kas labprātīgi apvienojuši spēkus darbā kopēja mērķa sasniegšanai.
 • Simbioze - ilgtermiņa attiecības.
 • Singularitāte - dažādu tehnoloģiju saplūšana, kas laika gaitā rada labāku pasauli.
 • Vadīšana - lēmumu pieņemšana par to, kas jādara un kā to paveikt ar cilvēku (darbinieku) palīdzību. Abstrakti - uz noteiktiem principiem balstīta sistemātiski realizēta, mērķtiecīgi plānota, koordinēta un kontrolēta rīcība. Vadīšana ir darbību kopums, kas ir vērsts uz organizācijas resursu (darbinieku, finansu, materiālo, informācijas, laika, u.c.) pilnīgāku izmantošanu, lai organizācijas mērķus sasniegtu ar augstāku efektivitāti. 
 • Vadīšanas uzdevums - izveidot efektīvu organizāciju un vadīt to atbilstoši mainīgajiem apstākļiem.   raktiskajā darbībā vadīšana ir lēmumu pieņemšana un pieņemto lēmumu izpildes nodrošināšana. Tā ir cilvēku darba virzīšana un resursu saskaņošana noteikta mērķa sasniegšanai.
 • Vadīšana un līderība. Vadītājam jabūt līderim. Līderis bieži, taču ne vienmēr, ir arī vadītājs. Starp šiem jēdzieniem pastāv atšķirības:
 • Vadīšana vērsta uz rezultātu sasniegšanu, efektīvi iegūstot, izvietojot, izmantojot un kontrolējot nepieciešamos resursus (cilvēkus, naudu, informāciju, infrastruktūru, iekārtas)
 • Līderība orientēta uz vissvarīgāko resursu - cilvēkiem. Tiek radīta nākotnes vīzija, par ko tiek informēti darbinieki, kuriem, savukārt, tiek radīta motivācija, panākot viņu uzticēšanos un iesaistīšanos.
 • Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.
 • Cilvēki - vissvarīgākais vadīšanas resurss. Tikai ar šī resursa palīdzību var izmantot citus resursus - zināšanas, finanses, vidi, u.c. - vadīt.
 • Tātad vadīšana ir process, kurā tiek pieņemts lēmums, kas jādara, un tas tiek īstenots, efetīvi izmantojot pieejamos resursus.
 • Vadītājs vada (vadīšanas jomas): [1.]Cilvēkus (darbiniekus) [2.]Procesus [3.]Sevi (personīgo kompetenču pilnveidošana)
 • Vadītāja uzdevums - gūt panākumus. Tāpēc jāņem vērā resursi: 1.reālā situācija; 2.iespējas.
 • Vadītāja (paš)resursi: viņa kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes), pieredze, laiks.
 • Vadīšanas mērķis - gūt vislabākos iespējamos rezultātus, izmantojot resursus (cilvēku-, finanšu-, materiālos-, laika-, u.c. resursus), kas ir vadītāja rīcībā.
 • Divas būtiskas saistības (korelācijas): [1.] Vadīšanai pastāv cieša korelācija ar resursu pievienoto vērtību. [2.]Resursu pievienotai vērtībai pastāv cieša korelācija ar konkrētu vadības personu IQ, EQ, erudīciju, atdevi.
 • Vadības pamatuzdevumi - nodrošināt organizācijas attīstības virzienu, veicināt pārmaiņas un sasniegt rezultātus, efektīvi, radoši un ar atbildības izjūtu izmantojot visus pieejamos resursus. Vadības pamatuzdevumu struktūru skatīt šeit.
 • Cilvēku kapitāls (CK) - cilvēki ģenerē, saglabā un izmanto kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes).
 • Intelektuālais kapitāls (IK) - no CK rada IK. Sociālais kapitāls ir IK elements.
 • Sociālais kapitāls (SK) - Mijiedarbojoties atseviškiem indivīdiem, paplašinās viņu CK.
 • Organizācijas kapitāls (OK) - Kompetences, kas pieder organizācijai. Cilvēks ģenerē šīs kompetences - asimilācija. Tās pieder organizācijai.
 • Asimilācija - Sabiedrībā — pielāgošanās, piemērošanās konkrētajiem apstākļiem, uzvedības kultūrai, valodas lietojuma paradumiem u. tml.; process, kurā, parasti, mazākuma grupa vai mazāk prestižā sabiedrības daļa pārņem vairākuma grupas vai vairāk prestižās sabiedrības daļas vai vadošās kultūras vērtības, paradumus un valodu.
 • CIPD - Personāla un attīstības institūts (Chartered Institute of Personnel and Development)

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 . Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.